Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu osobních údajů bereme vážně a zodpovědně. Je pro nás důležité, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. Veškeré osobní údaje, které jsou získávány během vaší návštěvy na našich stránkách zdravotnickeoblecenie.sk jsou do 24.05.2018 zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU (Dále jen "zákon o ochraně osobních údajů"), jakož i v souladu s platnou evropskou legislativou.  

Od 25.05. 2018 včetně, jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů = GDPR) a v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění platném a účinném od 25.05. 2018.

CO TO PRO VÁS A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V KOSTCE a srozumitelně ZNAMENÁ?

Vaším osobním údajům je jakákoliv informace, která se vás týká, na základě které jste pro nás jako fyzická osoba určitelným subjektem. Nastává to v takových případech, kdy vás můžeme přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru nebo jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik či znaků, které tvoří vaši fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identity. Je to např. identifikace vaší osoby na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro vás. Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby.

JAKÉ údaje uchovávány?

Během vaší návštěvy našich stránek zaznamenáváme IP adresu, kterou vám přidělil váš poskytovatel internetu, z jakých stránek jste navštívili naši stránku, jak dlouho jste na naší stránce, které konkrétní podstránky si prohlížíte apod. Tyto informace nejsou považovány za osobní údaj, neboť jde o váš online identifikátor proto s tímto údajem nakládáme se zvýšenou péčí.

CO JSOU TO "COOKIES"?

Cookies jsou malé textové soubory, které vám navštívené webové stránky uloží do počítače. Při budoucích návštěvách těchto webových stránek vám tyto soubory pak umožní využít stejné výchozí nastavení jako při minulé návštěvě.

Dočasné cookies jsou vymazány ihned po zavření okna webového prohlížeče. Jde zejména o soubory, které slouží k zajištění a identifikaci spojení mezi počítačem a navštívenou webovou stránkou v průběhu jedné vaší návštěvy.

Trvalé soubory cookies zůstávají uložené v počítači i po zavření okna webového prohlížeče. Tyto cookies pak může číst pouze server, který je vytvořil. Využívají se například k identifikaci při přihlašování (můžete zůstat trvale přihlášen), identifikaci přednastaveného jazyka, který si návštěvník nastavil při předchozí návštěvě, zobrazení cen v příslušné měně zvolené při předchozí návštěvě, personalizaci reklamy, sledování činnosti uživatele na webových stránkách nebo na předvyplnění formulářů.


Vaše jméno nebo e-mailovou adresu mohou cookies obsahovat pouze tehdy, pokud jste tyto informace příslušné webové stránce předtím poskytli!

Většina prohlížečů je přednastavena tak, aby soubory cookies přijímala automaticky. Pokud si nepřejete, aby byly o vás shromažďovány jakékoliv informace, můžete ve svém prohlížeči přijímání cookies zakázat. Pokud nechcete, aby nějaká konkrétní webová stránka uložila na vašem zařízení cookies, doporučujeme ji navštívit v tzv. "Inkognito módu" vašeho prohlížeče (Incognito, InPrivate, Private Window ...). Prohlížeč v tomto módu sice podporuje cookies, ale jakmile ho zavřete, tak se všechny vytvořené cookies smažou.

I cookies vytvořené v minulosti můžete kontrolovat nebo smazat podle vlastního uvážení.

Ve svém prohlížeči můžete zakázat automatické akceptování cookies. Návod s instrukcemi pro odmítnutí ukládání souborů cookies najdete v nápovědě o nastavení vašeho internetového prohlížeče.

Změna nastavení cookies však může ovlivnit funkčnost a hladký průběh načítání navštívených webových stránek. V takovém případě pravděpodobně budete muset při každé návštěvě dané webové stránky manuálně upravovat některá nastavení a některé služby nebo funkce nemusí správně fungovat.

 

DALŠÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje zadáváte dobrovolně do různých formulářů na našich stránkách:

registrační formuláře, objednávkové formuláře, video zdarma, přístup do webináře a podobně. Nejčastěji uchováváme tyto osobní údaje: e-mailová adresa, jméno, adresa. Vaše osobní údaje jsou používány k blíže konkretizovány účely v těchto zásadách a to jen v nezbytném rozsahu.

CO JE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Pod právnickým pojmem zpracovávání osobních údajů je třeba rozumět zpracovatelskou operaci nebo soubor zpracovatelských operací s osobními údaji, nebo se souborem osobních údajů a to zejména jejich získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, změnu, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání, bez ohledu na to, zda se provádí automatizovanými prostředky nebo neautomatickými prostředky.

Jednoduše řečeno, jde o shromažďování osobních údajů, jejich ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravu nebo změnu, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměnu, třídění nebo kombinování, blokování a likvidaci. Je toho mnoho, avšak pouze na základě vámi poskytnutých údajů vám umíme poskytnout služby a produkty, které vám konkrétně zlepší život zejména v oblasti Vašeho podnikání.

NA CO TYTO INFORMACE O VÁS POUŽÍVÁME AK JAKÉ ÚČELY? Na jakém právním základě?

provozovatelem pro účely zpracování osobních údajů je PERLIČKA SHOP s. r. o., Žabinská 2, Trenčín 911 05 Slovenská republika, IČO 52574300

K sběru osobních údajů dochází na následujících stránkách: 

www.perlicka.sk. Na webových stránkách fungují různé prodejní mechanismy produktů (v online a offline podobě), které pro lepší porozumění pro účely sběru osobních údajů můžeme rozdělit do následujících skupin:

Osobní údaje zadávané na stránkách

www.zdravotnikeoblecenie.sk:

Objednávkový formulář na objednávky na uvedených stránkách:

jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu (pokud jste Fyzická osoba - podnikatel i vaše obchodní jméno, místo podnikání, IČO, DIČ, DIČ) - na fakturu pro vás a související doklady, právním základem je plnění zákonných povinností provozovatele vyplývajících z daňových zákonů, z předpisů o účetnictví, z občanského zákoníku a dalších zvláštních právních předpisů,

 jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu - na účel péče o zákazníka a doručování bonusů a dárků v tištěné a fyzické podobě pro platícího zákazníka - oprávněný zájem provozovatele dodat zákazníkovi co nejvyšší hodnotu za jeho peníze,

 e-mail - komunikace se zákazníkem o vyřízení objednávky, doručení objednávky (vstup do online kurzu), aktualizace informací a nového obsahu v online kurzu, doručení dodatečných informací od dodavatele - právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy,

e-mail - doručování marketingových informací, na čem má provozovatel oprávněný zájem, neboť zasílány informace se týkají obdobných produktů provozovatele, jaké již byly platícímu zákazníkovi dodány a naším zájmem je dodat vám jako platícímu zákazníkovi co nejvyšší hodnotu za vaše peníze,

mobilní číslo - za účelem informování o stavu objednávky VIP péče o platícího zákazníka - právním základem je oprávněný zájem provozovatele dodat zákazníkovi co nejvyšší hodnotu za jeho peníze a informovat o řízeních státní správy v oblasti silniční dopravy a v oblasti podnikání v silniční dopravě

platební údaje - technické zabezpečení platby - právním základem je plnění smlouvy uzavřené online

Osobní údaje zadávané na webstránce

www.zdravotnickeoblecenie.sk

e-mail -Obsahuje e-mailu je i žádost o souhlas se zasíláním dalších poradenských informací ohledně produktů a nabídek na další obdobné produkty. Pokud souhlas se zasíláním informací neudělíte, tak už na váš e-mail nebudou zasílány podpůrné a poradenské informace ani nabídky od provozovatele.

Upozorňujeme vás, že na web stránku, která prodává, nebudete mít přístup po neudělení souhlasu podle tohoto odstavce, výběr je na vás.

DOPORUČENÍ NA PRODUKTY na webstránce

Vaše doporučení (referenci) na naše produkty uveřejňujeme pouze na základě vašeho výslovného souhlasu s takovým použitím, který nám udělujete v odpovědi na samostatný e-mail, ve kterém vás o povolení požádáme. Vaši fotografii zveřejňujeme jen s vaším souhlasem a kdykoliv, pokud svůj souhlas odvoláte, vaši fotografii i doporučení ze stránky stáhneme a vaše údaje zlikvidujeme. Zároveň prohlašujeme, že citlivé údaje o vaší sexuální orientaci, zdravotním stavu, příslušnosti k rase či etniku neukládáme, nežádáme, nezveřejňujeme.

KOMENTÁŘE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Pokud komentujete na naší webové stránce, stiskem tlačítka přidat komentář souhlasíte se zveřejněním vámi uvedených osobních údajů v komentáři (jméno, příjmení, nick, Gravatar, fotografie a obsah komentáře). Vámi zadané osobní údaje nepoužíváme pro jiné účely. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Komentáře se řídí privacypolicy od zprostředkovatele platformy Disqus a našimi zásadami zpracování osobních údajů.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje se u provozovatele uchovávají na uvedené účely po dobu 10 let, pokud zvláštní právní předpisy (daňové, pracovněprávní, archivace, účetní předpisy) nestanoví jinak nebo dokud svůj souhlas neodvoláte (za podmínky, že nejsme zvláštním předpisem vázáni váš údaj dále archivovat) . V časovém období od poskytnutí souhlasu do jeho odvolání je zpracování vašich osobních údajů zákonné, i když jste svůj souhlas po jeho poskytnutí odvolali.

STE V BEZPEČÍ

Je pro nás prvořadé, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. Implementovali jsme různé bezpečnostní systémy na ochranu dat. S vylepšováním technologií vylepšujeme i tyto bezpečnostní systémy, využíváme kontrolu přítomnosti virů, antivirové programy a víceúrovňový firewall. Zároveň osoby - zaměstnanci či zprostředkovatelé, které přicházejí do kontaktu s vašimi údaji jsou náležitě poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost a komunikace s nimi probíhá přes šifrovanou komunikaci.

K 25. 05. 2018 máme vypracované a realizované vše týkající se ochrany osobních údajů ve smyslu právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a evropských standardů. Zároveň pravidelně aktualizujeme záznamy o zpracovatelských činnostech.

Pokud by náhodou byly naše systémy napadené hackerským útokům, či jinak by byl náš systém napaden a vznikla by i jen hrozba úniku dat, budete do 72 hodin informováni naší podporou o přijatých opatřeních a zároveň v téže době budeme komunikovat i s orgánem dozoru v oblasti ochrany osobních údajů v České republice, s Úřadem na ochranu osobních údajů.

VAŠE PRÁVA

Jako dotčená osoba, t. j. osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají, máte právo na informace o údajích provozovatele, t. j. osoby, která vaše údaje zpracovává.

Provozovatelem pro účely zpracování osobních údajů je: PERLIČKA SHOP s. r. o., Žabinská 2, Trenčín 911 05 Slovenská republika, IČO 52574300

máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme. Pokud chcete vědět, které konkrétní údaje uchováváme k vaší osobě, rádi vám je na požádání poskytneme písemně.

Jak dotčená osoba máte právo na opravu poskytnutých údajů, Resp. jejich doplnění v případě výskytu jakýchkoliv nesprávnosti nebo neúplnostem.

Po dosažení účelu poskytnutí osobních údajů - tj po poskytnutí plnění ze spotřebitelské smlouvy a ukončení čerpání produktů přes přístupová hesla, máte "právo na zapomnění", to znamená právo na vymazání poskytnutých údajů. Právo na vymazání poskytnutých osobních údajů se uplatní i v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V případech kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je stejně jednoduché jako jeho udělení: můžete kliknout na tlačítko odhlásit v e-mailové kampani, nebo nám napíšete na kontaktní e-mail: perlicka@perlicka.sk

V případech, kdy je zpracovávání osobních údajů založená na našem oprávněném zájmu, máte právo namítat náš oprávněný zájem. Pokud vaši námitku vybavíme jako důvodnou, vaše údaje zpracovávány na uvedeném základě vymažeme z našich systémů. Stejně jejich vymažeme, pokud se prokáže, že údaje byly zpracovávány nezákonně.

Právo na vymazání vašich osobních údajů však není absolutní. Pokud vaše údaje potřebujeme k plnění našich zákonných povinností, které nám ukládají daňové zákony, účetní předpisy a další zvláštní právní předpisy. Pro tento účel plnění našich zákonných povinností je budeme nadále zpracovávat.

Jak dotčená osoba máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, V případě pokud napadnete správnost osobních údajů a to po dobu prověřování správnosti údajů, nebo pokud je zpracovávání osobních údajů nezákonné a na místo vymazání údajů budete požadovat omezení jejich zpracování, také pokud provozovatel nepotřebuje vaše osobní údaje k účelu, který uvedl, avšak potřebujete jejich právě vy k prokázání, případně obhajování vašich právních nároků (reklamace, soudní spory - jinak by došlo k výmazu údajů a nemohli bychom vám je poskytnout). Při omezení zpracování osobních údajů vaše údaje zůstanou v našich systémech, ale my je už nebudeme používat pro naše účely.

Provozovatel vám na vaši žádost oznámí změnu, opravu, resp. vymazání vašich osobních údajů. zároveň máte právo požadovat i předávání osobních údajů k druhému provozovateli, Jehož údaje nám písemně sdělíte. Technicky realizovatelný je přenos e-mailové adresy, ostatní údaje vzhledem k rozdílnost účelů jejich zpracování (viz výše) vám z technických důvodů nedokážeme poskytnout ve formě strojově čitelné a přenosné k jinému provozovateli.

Všechny vaše žádosti při uplatňování vašich výše uvedených práv, námitky proti oprávněnému zájmu provozovatele či souhlas se zpracováním osobních údajů, vyřídíme do 48 hodin od doručení, v případě komplikované žádosti nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti.

 Provozovatel prohlašuje, že nedochází k přenosu osobních údajů do třetích zemí a vaše data jsou uložena na serverech lokalizovaných v Evropské unii. Pokud by náhodou došlo k přenosu do třetích zemí, je to způsobeno technickými operacemi našich zprostředkovatelů, kteří jsou velkými hráči na trhu, proto v zprostředkovatelských smlouvách, které máme s nimi uzavřené, jsou bezpečnost vašich údajů i přenos dat mimo Evropské unie do maximálně možné míry ošetřeny.

Dohlížitelem nad zpracováváním osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. V případě, že na vaši žádost nebudeme reagovat do 1 měsíce od jejího doručení, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky podle ustanovení § 100 zákona č. 18/2018 Sb. v platném a účinném znění (řízení o ochraně osobních údajů).

ZPROSTŘEDKOVATELÉ (PŘÍJEMCI DAT) NEBO KDO MÁ JEŠTĚ K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Náš tým pracuje na základě smluv o spolupráci uzavřených s provozovatelem. Uvedené smlouvy o spolupráci jsou ke 25.05.2018 doplněny zprostředkovatelskými smlouvami, které zajišťují, aby vaše údaje iu členy našeho týmu byly v bezpečí.

Komunikace mezi námi, která někdy obsahuje vaše osobní údaje, funguje přes zabezpečené přístupy.

Hosting nám poskytuje obchodní společnost  WebSupport, s.r.o.,  Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928, Slovenská republika.

Dalšími zprostředkovateli, ke kterým se od nás dostávají vaše jsou velké společnosti na trhu, více informací o znění GDPR pravidel našich zprostředkovatelů přes hypertextové odkazy:

Google Ads -  https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics -  https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Facebook - GDPR -  https://www.facebook.com/business/gdpr#Smluvn%C3C3%ADnky-pro-inzerenty

Disqus (komentáře) - PrivacyPolicyupdates on Disqusprivacypolicy

ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Někdy na našich stránkách odkazujeme na služby a produkty třetích stran. Webstránky těchto třetích stran mají vlastní podmínky ochrany osobních údajů a jsou nezávislé na našich. Z toho důvodu neneseme žádnou právní odpovědnost za obsah a aktivity těchto třetích stran. I přesto je naší snahou udržovat vysokou úroveň bezpečnosti. Proto, pokud máte jakékoliv podezření na nekalé chování těchto třetích stran, kontaktujte nás na perlicka@perlicka.sk. Děkujeme.

NEPOSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM

Neprodáváme, neobchodujeme ani žádným jiným způsobem neposkytujeme vaše osobní údaje třetím stranám.

Výjimkou jsou příjemci - zprostředkovatelé, o kterých jsme vám poskytli informace v těchto zásadách zpracování osobních údajů a kteří nám asistují při vytváření webových stránek, spolupracují na našich projektech a obsluhují vás. 

Tito partneři jsou vázáni diskrétností, zprostředkovatelskými smlouvami, zavázali se k mlčenlivosti a tím souhlasili s uchováváním vašich údajů v bezpečí a považují je za důvěrné.

Předání vašich osobních údajů státním organizacím je pouze na základě zákona, pravomocných úředních nebo soudních rozhodnutí v souladu s právními předpisy České republiky.

KONTAKTNÍ OSOBY:

Dominik Bundala

perlicka@perlicka.sk 

ZMĚNY V PODMÍNKÁCH O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud se rozhodneme změnit podmínky o ochraně osobních údajů, zveřejníme je na této stránce a budeme vás informovat e-mailem.

Tyto podmínky jsou platné od 24.05.2018.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli dotazy nebo podněty, napište nám.